Анкетен прашалник за перцепции за децата без родители и без родителска грижа

Анкетен прашалник за перцепции за децата без родители и без родителска грижа

Овој прашалник се спроведува за потребите на активностите во рамки на “Carebridge“, имплементиран од Linking, Engagement, Advocacy and Development – LEAD MK стипендистката Ангела Јончиќ, финансиски поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Целта на “Carebridge” е да се придонесе кон запознавање на младите за условите за живот и социјалната инклузија на децата без родители и без родителска грижа кои живеат во институциите, за законските регулативи и посвојувањето.

Овој прашалник има за цел да ги истражи перцепциите на младите од 18 до 35 години за децата без родители и без родителска грижа во државата.

Прашалникот е достапен на следниот линк.

Share this:

Leave a Reply