Повик за ангажирање на Грант Координатор

Повик за ангажирање на Грант Координатор

Националниот младински совет на Македонија како партнер на Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), работи на проектот “Поддршка на изборните реформи во Република Северна Македонија”. Проектот е на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) и има за цел да ги поддржи демократските и веродостојни изборни процеси кои го олеснуваат политичкото учество и социјалната интеграција со тоа што на гласачите им овозможуваат да ги изберат своите претставници и од нив да бараат отчетност.

За целите на проектот, проектниот тим вработува грант координатор. Повеќе информации за условите и начинот на аплицирање може да најдете ТУКА.

* Почетна плата: 23.000 денари нето.

Рок за аплицирање: 28.11.2019, 23:59h.

e-mail: applications@nms.org.mk * НМСМ го задржува правото да го пролонгира конкурсот доколку смета дека за истото има потреба

****************************************************************************************************************

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë si partner i Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES), është duke punuar në projektin “Mbështetja e reformave zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”. Projekti drejtohet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe synon të mbështesë proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme që lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin shoqëror duke lejuar votuesit të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe të kërkojnë përgjegjësi prej tyre.

Për qëllimet e projektit, ekipi projektues punëson grant koordinator. Më shumë informacione mbi mënyrën dhe kushtet e aplikimit mund të gjeni KËTU.

* Rroga fillestare: 23.000 denarë neto

Afati i aplikimit: 28.11.201923:59h.

e-mail: applications@nms.org.mk * KRNM ka të drejtën për ta prolonguar konkursin përderisa vlerëson se është e nevojshme.

Share this:

Leave a Reply