ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН НА КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА на Проектот MladiHUB – Digital Youth

ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН НА КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА на Проектот MladiHUB – Digital Youth

ОГЛАС

ЗА АНГАЖМАН НА КООРДИНАТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА

на Проектот MladiHUB – Digital Youth

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, поддржан од Британската амбасада Скопје. Целта на проектот е да ги унапреди дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и да ја зголеми нивната вработливост, преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата. Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена за општо-корисна работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и животно искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество. До крајот на проектот, младите луѓе во нашата земја ќе имаат платформа и поддршка за да ги добијат и подобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација на економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со тоа ќе го поддржи економскиот развој на Северна Македонија.

Опис на главните работни задачи

 • Подготовка на комуникациска стратегија и акциски план;
 • Подготовка на веб страната на проектот (во соработка со компанијата која ќе биде ангажирана за подготовка на веб страната) и останатите гласила за информирање, припрема на веб содржини, одговорен/а за селекција на фотографии и илустрации;
 • Подготовка на промотивни материјали за проектот (тефтери, флаери, брошури, пенкала итн.);
 • Организација на настани во склоп на програмата за работа на МладиХАБ;
 • Континуирано одржување на веб страната и социјалните медиуми;
 • Промоција на проектот и медиумска покриеност на активностите.
Профил на кандидатот за Kоординатор за комуникација
 • Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Можност да работи од канцеларија базирана во Скопје;
 • Флексибилност околу работното време и можност да работи за време на викенди
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор од неа за потребите на
 • организацијата;
 • Да има капацитет да презема и извршува обврски со строго почитување на зададените рокови и да направи приоритет на работа;
 • Да има капацитет да работи со луѓе со различна социјална и културна позадина;
 • Да е способен/на да работи по сопствена иницијатива.

Потребни знаења и вештини на Kоординаторот за комуникација

 • Најмалку 2 годишно релевантно работно искуство;
 • Високо образование во областа на комуникација и односи со јавноста (пожелно);
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавања и претходно искуство во граѓански организации, посебно во мрежи/сојузи/или младински организации, како и водење на мрежи и комуникација со јавност;
 • Напредно познавање на MS Office: Word, Excel, PowerPoint (задолжително), познавање на програми за дизајнирање ќе се смета за предност;
 • Претходно искуство во организација на настани и осмислување на материјали за промоција;
 • Искуство во работа во WordPress (пожелно);
 • Познавање и искуство на социјални медиуми и останати алатки за информирање и промоција;
 • Искуство во креирање на соопштенија за јавност;
 • Искуство и вештини за аплицирање, имплементирање и мониторнинг на проектни активности за млади;
 •  Искуство во работа со различни засегнати страни во исто време (multi stakeholder approach).
Услови за работа: Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно) Износ на плата: 24000 – 30000 денари, нето сума. Рокот за поднесување на CV и мотивациско писмо 17.06.2019, до 10:00 часот. Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk со назнака: Пријава за Координатор за комуникација – НМСМ Само кандидатите кои ќе бидат селектирани за интервју ќе бидат контактирани. НМСМ го задржува правото да го пролонгира отворениот повик доколку смета дека истото e потребно.

KONKURS

PËR ANGAZHIM PËR KOORDINATOR PËR KOMUNIKIM TË

Projektit MladiiHUB – Digital Youth

Projekti MladiHUB – Rini digjitale është implementuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) dhe Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe Komunikime – OETIK, mbështetur nga Ambasada e Britanisë në Shkup. Qëllimi i projektit është të avancojë shkathtësitë digjitale të të rinjve, angazhimi i tyre në komunitet dhe të rrisë punësimin e tyre, nëpërmjet ofrimit të kurseve dhe akademive për shkathtësi digjitale në këmbim të punës me dobi të përgjithshme për komunitetin të kryer në mënyrë vullnetare. Projekti do të ofrojë shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta për të rinjtë në këmbim të punës me dobi të përgjithshme në komunitet. Në varësi të shkathtësive, interesave dhe nevojave në komunitetin ku jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në iniciativa në komunitet, duke fituar kupon i cili do të mundësojë qasje për trajnim për shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta. Me këtë, përpos shkathtësive praktike dhe konkrete, të rinjtë do të pajisen e shkathtësi të buta, rrjetëzim dhe përvojë jetësore nëpërmjet angazhimit në kuadër të komuniteteve të tyre dhe shoqërisë. Deri në fund të projektit, të rinjtë në vendin tonë do të kenë platformë dhe mbështetje për tu pajisur dhe për të përmirësuar shkathtësitë e tyre digjitale dhe t’i përgjigjen transformimit digjital të ekonomisë. Kjo do t’i përmirësojë mundësitë për punësim, do të promovojë inovacione dhe me këtë do të mbështesë zhvillimin ekonomik të Maqedonisë së Veriut.

Përshkrim i detyrave të punës kryesore:  Përgatitje e strategjisë për komunikim dhe plan veprim;  Përgatitje e ueb faqes së projektit (në bashkëpunim me kompaninë e cila do të angazhohet për përgatitjen e ueb faqes) dhe mjete të tjera për informim, përgatitje e ueb përmbajtjes, përgjegjës/e për seleksionimin e fotografive dhe ilustrimeve;  Përpilimi i materialeve promotive të projektit ( defter, fletushka, broshura, stilolapsa, etj.);  Organizim i ngjarjeve në përbërje të programit për punën e MladiHAB;  Mirëmbajtje të vazhdueshme të ueb faqes dhe mediave sociale;  Promovim i projektit dhe mbulim mediatik i aktiviteteve.

Profil i kandidatit për Koordinator për komunikim  Shkathtësi të shkëlqyera ndër njerëzore dhe komunikuese;  Proaktivitet dhe plotësim të lartë me mbikëqyrje minimale;  Aftësi për punë në mjedis pune dinamik;  Mundësi të punojë në zyrë me bazë në Shkup;  Fleksibilitet rreth orarit të punës dhe mundësi për punë gjatë vikendeve;  Mundësi të udhëtojë brenda dhe jashtë shtetit për nevojat e organizatës;

 Të ketë kapacitet të ndërmarrë dhe kryejë obligime me respektim të rreptë të afateve të dhëna dhe të bëjë prioritete në punë;  Të ketë kapacitet të punojë me njerëz me prapavijë të ndryshme sociale dhe kulturore;  Të jetë i aftë të punojë sipas iniciativës së vet.

Njohura të nevojshme dhe shkathtësi të Koordinatorit për komunikim  Të paktën 2 vjet përvojë pune relevante;  Arsim të lartë në fushën e komunikimit dhe raporteve me publikun ( e preferueshme);  Njohuri të shkëlqyera në gjuhën maqedonase dhe angleze, njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;  Njohuri dhe përvojë paraprake në organizata qytetare, në veçanti në rrjete / aleanca / ose organizata rinore, si dhe udhëheqjen e rrjeteve dhe komunikimin me publikun;  Njohuri të avancuara në MSOffice: Word, Excel, PowerPoint (detyrimisht), njohja e programeve për dizajnin do të konsiderohet si përparësi;  Përvojë paraprake në organizimin e ngjarjeve dhe përpilimin e materialeve për promovim;  Përvojë pune në WordPress ( e preferueshme);  Njohuri dhe përvojë në media sociale dhe mjete të tjera për informim dhe promovim;  Përvojë në krijimin e njoftimeve për publikun;  Përvojë dhe shkathtësi për aplikim, implementim dhe monitorim të aktiviteteve nga projekte për të rinj;  Përvojë në punën me palë të ndryshme të tanguara, njëkohësisht (multi stakeholder approach).

Kushte për punë: Pozita është me orar të plotë të punës (40 orë në javë) Shuma e pagës: 24000 – 30000 mkd, neto shuma. Afati për parashtrimin e kandidaturave (CV të kandidatit & Letër motivimi) është 17.06.2019, deri në ora 10:00. Të gjitha kandidaturat duhet të arrijnë në postën elektronike, në adresën në vijim: applications@nms.org.mk me shënim: Paraqitje për Koordinator për komunikim- KRNM Vetëm kandidatët të cilët do të seleksionohen për intervistë do të kontaktohen. KRNM e rruan të drejtën të prolongojë thirrjen e hapur nëse konsideron se e njëjta është e nevojshme.

Share this:

Leave a Reply