Повик за учесници на обука за “Аналитичар за одржлив развој”

Повик за учесници на обука за “Аналитичар за одржлив развој”

Со оваа програма се оспособуваат кадри со титула Аналитичар за одржлив развој кои во текот на обуката ќе се стекнат со потребните знаења, вештини и компетенции за конципирање (анализа и планирање) и реализирање на принципите за одржливиот развој (ОДР) во соодветната организациска единица.

Учесниците ќе стекнат соодветно знаење за проценка на животната средина, идентификување на предностите, недостатоците, можностите и заканите за спроведување на одржливи решенија во рамки на анализираните организациски единици, утврдување на индикатори за следење на ефикасноста на процесите, спроведување на еко – проверка, како и изготвување на предлог решенија за одржлив развој во организациските единици.

По завршување на обуката, учесниците ќе се стекнат со сертификат признаен на државно ниво.

Трошоците за обуката (обучувачи, освежување и материјали) ќе бидат целосно покриени од страна на организаторот.

Формуларот за пријавување и подетални информации за целосната програма, се достапни на: bit.ly/Obuka1

Share this:

Leave a Reply