Skopje Pride 2019

Skopje Pride 2019

Почитувани,

Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да ни се придружите на првиот Скопје Прајд, кој ќе се одржи во пладневните часови во сабота, на 29 јуни 2019 година.

Скопје Прајд е протестен марш кој има за цел да го сврти вниманието на јавноста кон нееднаквоста со која живеат ЛГБТИ луѓето во нашата земја. Поради стигмата, неприфаќањето и насилството со кое ЛГБТИ заедницата секојдневно се соочува, вашето присуство ќе претставува највидливата и најсилната поддршка која може да ја дадете.

Одржувањето на првиот Прајд во Скопје се поклопува со педесетгодишнината од бунтот во Стоунвол – настан кој се смета за пресвртна точка во движењето за правата на ЛГБТИ луѓето.

Со цел да влезете во маршрутата полесно, инсистираме да не се носат стаклени и остри предмети, балони, алкохол. Доколку имаат, истите ќе бидат одземени од страна на обезбедувањето.

Агенда на Скопје Прајд 2019: 11.00-12.00 – Пристигнување на учесниците во паркот Жена Борец 12.00-13.00 – Марш до Градски парк 13.00-13.30 – Обраќања на претставници на граѓански организации и институции 14.00-16.30 – Музичка програма

__________________________________

Të nderuar,

Kemi nderin dhe kënaqësinë t’Ju ftojmë të na bashkangjiteni në paradën e parë të Shkupi Pride, e cila do të mbahet në orët e mesditës të shtunën, më 29 qershor viti 2019.

Shkupi Pride është një marshim protestues i cili e ka për qëllim të tërheq vëmendjen e opinionit drejt pabarazisë me të cilën jetojnë personat LGBTI në vendin tonë. Për shkak të stigmës, mospranimit dhe dhunës me të cilën komuniteti LGBTI ballafaqohet në baza ditore, prania Juaj do të përfaqësoj mbështetjen më të dukshme dhe më të fuqishme që mund të jepni.

Mbajtja e paradës së parë të Shkupi Pride përkon me datën e 50 vjetorit të trazirave të Stonewall-it, ngjarje e cila ishte pikë kthesë në lëvizjet për të drejtat e personave LGBTI.

Me qëllim që të bashkangjiteni më lehtë në marshutë, insistojmë që të mos keni me vete objekte të qelqit dhe të mprehta, balona, alkool. Nëse keni me vete ndonjërën prej këtyre, e njëjta do të ju merret nga ana e sigurimit.

Agjenda e Shkupi Pride 2019: 11.00 – 12.00 – Arritja e pjesëmarrësve në “Parkun e Gruas” 12.00 – 13.00 – Marshim deri tek Parku i Qytetit 13.00 – 13.30 – Fjalimet e përfaqësuesve të organizatave qytetare dhe të institucioneve 14.00 – 16.30 – Program muzikor

__________________________________

Dearest,

It is with great honor and pleasure that we invite you to join us at the first Skopje Pride, which will be held in the afternoon on Saturday, June 29, 2019.

Skopje Pride is a protest march that aims to draw the public’s attention to the inequality that LGBTI people in our country live with. Because of the daily stigma, rejection and violence that the LGBTI community faces, your participation and presence is the strongest support you can give.

Organizing the First Pride in Skopje coincides with the fiftieth anniversary of the Stonewall Riots – an event considered to be a turning point in the movement for the rights of LGBTI people.

With the aim of entering the marching route easier, we insist that no participants bring any sharp/glass objects, balloons, alcohol. If any are found, they will be taken away by security.

Agenda for Skopje Pride 2019: 11.00-12.00 – Arrival of participants at Park Woman Warrior 12.00-13.00 – Pride march to City Park 13.00-13.30 – Addresses by representatives of civil society organizations and institutions 14.00-16.30 – Music program

Share this:

Leave a Reply