Предавање: Започни бизнис со помош на crowdfunding платформа

Предавање: Започни бизнис со помош на crowdfunding платформа

Започни бизнис со помош на crowdfunding платформа

Имате идеа на која и е потребна финансиска и маркетинг поддршка од вашите идни купувачи? Ви требаат резултати за да привлечете инвеститиори? Преку употреба на Crowdfunding платформите вашите идни купувачи се воедно и вашите инвеститори!

Младински образовен форум ве кани на бесплатно предавање кое ќе ви помогне да стигнете до поуспешно лансирање на вашиот продукт, да го зголемите вашето присуство на нови пазари и да ја подигнете свесностт за вашиот бренд, имате голема шанса да успеете во тоа преку некоја од попознатите Crowdfunidng платформи (Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, LendingClub, Crowdcube, FundingCircle, LetsFundIt, Funderbeam).

Предавачот е Иван Зографски – ко-основач на Солвео – агенција за стратешки дизајн и иновации која ги поттикнува компаниите да испорачаат иновативни решенија. Предавачот беше дел од една од успешните Crowdfunding приказни во Македонија заедно со тимот на Солвео и TipOfTheWeek – првата интерактивна книга за личен и професионален развој што доаѓа од Балканот. Кампањата ја достигна дефинираната цел од 8.000 $ поставена на Kickstarter и подигна 8.259 $. Поддржана од 105 поддржувачи, од повеќе од 50 различни земји, кампањата беше успешно завршена.

Ова предавање е дел од проектот „Ангажирање на приватниот сектор во образование за претприемништво“ кој во државата се спроведува од страна Младински образовен форум (МОФ) и Институт за европска политика (ЕПИ), со поддршка од Центарот за меѓународно приватно претприемништво (CIPE).

————————————

Fillo biznes me ndihmë të platformës crowfunding

Keni ide të cilës i nevojitet mbështetje financiare dhe të marketingut për konsumatorët tuaj të ardhshëm? Ju duhen rezultate për të tërhequr investitorë? Me shfrytëzimin e platformës Crowdfunding konsumatorët tuaj të ardhshëm njëkohësisht janë edhe investitorët tuaj!

Forumi Rinor Arsimor Ju fton në ligjeratë falas e cila do t’u ndihmoj të arrini në lansim më të suksesshëm të produktit tuaj, të rrisni prezencën tuaj në tregje të reja dhe të ngritni vetëdijen rreth markës tuaj, keni mundësi që të keni sukses në të njëjtën përmes ndonjërës nga platformat më të njohura Crowdfunding (Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, LendingClub, Crowdcube, FundingCircle, LetsFundIt, Funderbeam).

Ligjerues është Ivan Zografski – bashkëthemelues i Solveo – agjencionit për dizajn strategjik dhe inovacion, e cila i nxit kompanitë të ofrojnë zgjidhje inovative. Ligjeruesi bën pjesë në një ndër tregimet më të suksesshme Crowdfunding në Maqedoni, sëbashku me ekipin e Solveo dhe TipOfTheWeek – libri i parë interaktiv për zhvillim personal dhe profesional i cili vjen nga Ballkani. Fushata e arriti qëllimin e definuar prej 8.000$ të vendosur në Kickstarte dhe grumbulluan 8.259$. E përkrahur nga 105 përkrahës, nga më shumë se 50 vende të ndryshme, fushata mbaroj me sukses.

Kjo ligjeratë është pjesë e projektit “Angazhimi I sektorit privat në arsimimin për sipërmarrje” I cili në shtet zbatohet nga Forumi Rinor Arsimor (FRA) dhe Instituti për Politika Evropiane (EPI), me përkrahje të Qendrës Ndërkombëtare për Sipërmarrës Privat (CIPE).

  • Време: 26 јуни 2019 од 18 до 20 часот
  • Место: Public Room

Share this:

Leave a Reply