Покана за работилници за финансиска поддршка од ЕУ

Покана за работилници за финансиска поддршка од ЕУ

Делегацијата на Европската Унија организира работилници за финансиската поддршка што ЕУ ја овозможува.

Г. Никола Бертолини, раководител на секторот за соработка на Делегацијата на Европската Унија, и неговите колеги од Делегацијата ќе ги претстават можностите за финансирање што ги нуди ЕУ и начините како да се користат. Работилниците ќе се одржат во повеќе општини, а бројот на учесници на секоја од нив е ограничен.

Во продолжение се деталите за локацијата, датумот и времето на одржување на секоја работилница. Заинтересираните за учество можат да се пријават онлајн на еден од линковите подолу за соодветниот град или на бесплатниот телефонски број 0800 88888.

Велес, 31 август 2018, 10.30 – 13.30, Голема сала на Општина Велес Пријави се 

Прилеп, 4 септември 2018, 10.30 – 13.30, Собраниска сала на Општина Прилеп Пријави се

Струмица, 6 септември 2018, 10.30 – 13.30, Дом на армијата Пријави се

Крушево, 12 септември 2018, 10.30 – 13.30, Дом на културата Пријави се

Гостивар, 14 септември 2018, 10.30 – 13.30, Сала на Советот на Општина Гостивар Пријави се

Охрид, 17 септември 2018, 10.30 – 13.30, Голема сала на Општина Охрид Пријави се

Штип, 21 септември 2018, 10.30 – 13.30, Голема сала на Општина Штип Пријави се

Куманово, 25 септември 2018, 10.30 – 13.30, Голема сала на поранешната зграда на Комитетот Пријави се

Битола, 27 септември 2018, 10.30 – 13.30, Хотел „Епинал“ Пријави се

————————————————————————————————————————————— 

Delegacioni i Bashkimit Evropian organizon punëtori për mbështetjen financiare që e mundëson BE-ja.

Z-ri Nikola Bertolini, Udhëheqës i sektorit për Bashkëpunim të Delegacionit të Bashkimit Evropian, dhe kolegët e tij nga delegacioni do t’i prezantojë mundësitë e financimit që i ofron BE-ja dhe mënyrat si të përdoren ato. Punëtoritë do të mbahen në më tepër komuna, ndërsa numri i pjesëmarrësve në secilën punëtori është i kufizuar. Në vijim janë dhënë detajet për vendin, datën dhe kohën kur do të mbahet çdo punëtori. Personat e interesuar për të marrë pjesë mund të regjistrohen onlajn në një nga linqet e mëposhtme për qytetin përkatës ose në telefonin falas 000 888888.

Veles, 31 gusht 2018, ora 10.30 – 13.30, Salla e madhe e komunës Veles Regjistrohem

Prilep, 4 shtator 2018, ora 10.30 – 13.30, Salla e Kuvendit të komunës Prilep Regjistrohem

Strumicë, 6 shtator 2018, ora 10.30 – 13.30, Shtëpia e armatës Regjistrohem

Krushevë, 12 shtator 2018, ora 10.30 – 13.30, Shtëpia e kulturës Regjistrohem

Gostivar, 14 shtator 2018, ora 10.30 – 13.30, Salla e Kuvendit të komunës Gostivar Regjistrohem

Ohër, 17 shtator 2018, ora 10.30 – 13.30, Salla e madhe e komunës Ohër Regjistrohem

Shtip, 21 shtator 2018, ora 10.30 – 13.30, Salla e madhe e komunës Shtip Regjistrohem

Kumanovë, 25 shtator 2018, ora 10.30 – 13.30, Salla e madhe e ndërtesës së ish Komitetit Regjistrohem

Manastir, 27 shtator 2018, ora 10.30 – 13.30, hotel „Epinal“ Regjistrohem

Share this:

Leave a Reply