Истражување за различните форми на сексуално насилство во Македонија

Истражување за различните форми на сексуално насилство во Македонија

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство спроведува истражување за ставовите, убедувањата и искуствата на граѓаните на Р.Македонија во врска со различните форми на сексуалното насилство. Прашалникот содржи 20 прашања за кои ќе ви се потребни не повеќе од 5 минути да одговорите. https://eSurv.org?u=GlasProtivNasilstvo

Share this:

Leave a Reply