Учествувај во документарната серија „Перспектива” / Merrni pjesë në serialin dokumentar “Perspektiva”

Учествувај во документарната серија „Перспектива” / Merrni pjesë në serialin dokumentar “Perspektiva”

Продукциската куќа „Mebius Film“ од Сараево ги повикува студентите од Скопје на снимање на документарната серија „Перспектива”.

Документарната серија „Перспектива” е наменета за младите кои според концептот на емисијата се и учесници во емисија, а темите за кои се разговара и дебатира се поврзани со човековите права, мултикултурноста, насилството, општи и лични вредности, радикализација, слобода и слични други за кои учесниците мислат дека се важни.

Проектот за документарни серии „Перспектива” кој се реализира со поддршка на Радио Слободна Европа и НЕД покрај епизодите со младите од Македонија, има и епизоди во кои учесници се младите од Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Црна Гора и Косово.

Главна цел на проектот е рушењето на ѕидовите кои се изградија од конфликтите во изминатите години, образовниот систем и медиумите меѓу младите луѓе во регионот, и истите сега ќе добијат прилика да се слушнат едни со други, да разговараат на актуелни теми и да запознаат врсници од други држави. На снимњето ќе учествуваат 40 студенти поделени во две групи. Во текот на првиот ден групите посебно ќе разговараат помеѓу себе на зададени или сопствени предложени теми, додека вториот ден кратки видеа снимани од првиот ден ќе им бидат покажани на групите по принципот видеото снимано со првата група на втората и видеото снимано со втората група на првата.

Третиот ден е резервиран за снимање на двете групи заедно и учесниците ќе имаат прилика да дебатираат околу изјавите од претходните два дена. Mодератори на дебатата од третиот ден се Едо Мајка, Марко Шелиќ Марчело, Бранко Јакуповиќ од бендот „Дубиоза колектив” или Мирела Приселац Реми од бендот „Елементал”. Некои од претходните епизоди можете да ги погледнете на следниот линк https://www.slobodnaevropa.org/p/5210.html

Снимањето во Скопје ќе биде во Инфо Центар на Град Скопје на 27 Мај со почеток во 12:00 часот првата група, 13:30 втората група, 28 Мај со почеток во 12:00 часот првата група, 13:30 втората група и во Јавна соба на 29 Мај со почеток во 12:00 часот и ќе трае најмногу до 90 минути во денот.

Пријава за учество во емисијата се врши со пополнување на пријава која се наоѓа на следната е-маил адреса: contact@interkultura.org.mk (Име и презиме, телефон и Факултет).

Изборот на учесниците се врши според принципот/критериум на застапеност на повеќе Факултети. Рокот за пријавување е 25 мај 2019 година.  

Shtëpia e produkcionit “Mebius Film” nga Sarajeva fton studentët nga Shkupi të bëjnë xhirime për serinë dokumentare “Perspektiva”.

Seriali dokumentar “Perspektiva” është i dedikuar për të rinjtë, të cilët sipas konceptit janë gjithashtu pjesëmarrës në xhirim, ndërsa temat e diskutuara dhe të debatuara janë të lidhura me të drejtat e njeriut, multikulturalizmin, dhunën, vlerat e përgjithshme dhe personale, radikalizimin, lirinë si dhe tema të ngjashme për të cilat pjesëmarrësit mendojnë se janë të rëndësishme.

Projekti për seriale dokumentare “Perspektiva”, i cila realizohet me mbështetjen e Radio Evropa e lirë dhe NED, përveç serialeve me të rinjtë nga Maqedonia, ka episode në të cilat pjesëmarrësit janë të rinj nga Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Serbia, Mali i Zi dhe Kosova.

Qëllimi kryesor është rrënimi i mureve që janë ndërtuar nga konfliktet në vitet e fundit, sistemi arsimor dhe si dhe mediat në mesin e të rinjve në rajon. Tani ata do të kenë mundësi ta dëgjojnë njëri tjetrin, të bisedojnë mbi tema aktuale dhe të njoftohen me moshatarët nga vende të tjera. Në incizim do të marrin pjesë 40 studentë që do të ndahen në dy grupe. Gjatë ditës së parë grupet do të diskutojnë në mënyrë të veçantë midis tyre sipas temave të propozuara ose tema që vet do ti propozojnë. Ndërsa, ditën e dytë do të emitohen incizime të shkurtër të filmuar në ditën e parë, sipas principit që incizimet e grupit të parë do ti shikoj grupi i dytë, ndërsa incizimet e grupit të dytë do ti shikon grupi i parë.

Dita e tretë është e rezervuar për incizimin e të dy grupeve së bashku dhe pjesëmarrësit do të kenë rastin të debatojnë për mendimet dhe deklaratat e dhëna dy ditëve të fundit. Moderatorët e debatit të ditës së tretë janë Edo Majka, Marko Šelić Marcello, Branko Jakupović nga grupi “Dubioza kolektiv” ose Mirela Priselac Remi nga grupi “Elemental”. Disa nga seritë e mëparshme mund të shikoni në adresën e mëposhtme https://www.slobodnaevropa.org/p/5210.html

Incizimet në Shkup do të jetë në Qendrën Informative të Qytetit të Shkupit më 27 maj në orën 12:00 me grupin e parë, 13:30 me grupin e dytë, dhe 28 maj në orën 12:00 me grupin e parë, në orën 13:30 me grupin dytë si dhe në “Dhomën publike” më 29 maj në ora 12:00. Incizimet do të zgjasin më së shumti deri në 90 minuta në ditë. Paraqitja për pjesëmarrje në këtë emision bëhet duke e plotësuar formularin e aplikimit, i cili gjendet në adresën e mëposhtme: contact@interkultura.org.mk (Emri dhe mbiemri, telefoni dhe fakulteti).

Përzgjedhja e pjesëmarrësve bëhet sipas parimit / kriterit të përfaqësimit të sa më shumë fakulteteve. Afati i aplikimit është deri më 25 maj 2019.

Share this:

Leave a Reply