Повик за доставување на понуди за Истражување за потребите од општокорисна работа во заедниците во земјата спроведено преку директна комуникација со различни засегнати страни од институциите, јавниот, граѓанскиот и приватниот сектор

Повик за доставување на понуди за Истражување за потребите од општокорисна работа во заедниците во земјата спроведено преку директна комуникација со различни засегнати страни од институциите, јавниот, граѓанскиот и приватниот сектор

Повик за доставување на понуди за Истражување за потребите од општокорисна работа во заедниците во земјата спроведено преку директна комуникација со различни засегнати страни од институциите, јавниот, граѓанскиот и приватниот сектор

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, поддржан од Британската амбасада Скопје. Целта на проектот е да ги унапреди дигиталните вештини на младите луѓе, нивниот ангажман во заедницата и да ја зголеми нивната вработливост, преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата. Проектот ќе понуди дигитални и меки вештини на младите во замена за општо-корисна работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. Со ова, покрај практичните и конкретните вештини, младите ќе се здобијат со меки вештини, вмрежување и животно искуство преку ангажирање во рамките на нивните заедници и општество. До крајот на проектот, младите луѓе во Северна Македонија ќе имаат платформа и поддршка за да ги добијат и подобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација на економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со тоа ќе го поддржи економскиот развој на Северна Македонија. Истражувањето за потребите од општокорисна работа во заедниците во земјата е една од првите активности на проектот, со што треба да се дефинираат клучните потреби на заедниците, институциите, веќе постоечките иницијативи за кои ќе се развиваат соодветни програми за волонтирање и помагање на младите во локалните заедници понатаму во рамките на проектот.

1. Цели на ангажманот: Целта на истражувањето е да се процени моменталната состојба и да се утврдат потребите за воспоставување на систем за општокорисна и волонтерска работа, односно да се изврши анализа и мапирање на потенцијалните институции, јавни установи и граѓански организации и останати иницијативи за извршување на општокорисна и волонтерска работа.

2. Опис на работни задачи: • Креирање на методологија и алатки за собирање на информации и податоци од институциите, јавните установи, граѓанските организации, и останати релавантни актери од Република Северна Македонија; • Истражување за потребите од општокорисна работа во локалните заедници во земјата спроведени преку директна комуникација со институциите и нивните постоечки програми, а со цел утврдување на потребите на различните локални заедници и (минимум 24 анализирани локални заедници распоредени во сите плански региони на државата); • Истражувањето треба да ги идентификува веќепостоечките иницијативи на институциите, јавните установи, граѓанските организации, и останати релавантни актери, за нивните ангажмани во зедниците како и предизвиците со коишто тие се соочуваат; • Истражувањето треба да ги идентификува потребите на институциите, граѓаните, граѓанските организации за преземање на иницијативи од општо добро во локалните заедници во земјата; • Наодите од истражувањето ќе бидат искористени за креирање на програми и иницијативи за вршење на општокорисна работа во локалните заедници.

3. Квалификации и/или посебно знаење/искуство потребни и пожелни за преземање на задачата: • Документирано искуство во спроведување на емпириски истражувања, вршење анализа на податоци, компарација со други истражувања, работа со големи множества на податоци; • Искуството во спроведени истражувања поврзани со волонтерство и општокорисна работа; • Искуство во спроведување на истражувања во јавен , граѓански и приватен сектор; • Силни вештини за пишување и комуникација, вклучувајќи докажана способност за организирање и сумирање на сложени материјали за различна публика, вклучувајќи и неакадемски извори (на пример, публикации во висококвалитетни списанија, извештаи, кратки извештаи, блогови); • Искуство во работа и ангажирање со голем број актери, со акцент на младите, приватниот сектор, владините службеници, истражувачите, практичарите и заинтересираните страни, како и да работат независно и со минимален надзор.

4. Времетраење: Времето предвидено за спроведување на истражувањето и подготовка на финалниот извештај е од 17 јуни 2019 до 30 август 2019 година (2,5 месеци).

5. Дополнителни информации: Избраниот понудувач ќе одговара на тимот на проектот (НМСМ и МАСИТ) кој има примарна одговорност за надзор над истражувањето за дигитални вештини. Истражувањето ќе се спроведува на територијата на целата држава.

6. Начин на аплицирање и рокови: Рокот за аплицирање е среда, 12.06.2019 до 16:00 часот. Апликациите се поднесуваат во електронски формат на следната маил адреса applications@nms.org.mk.

Сите заинтересирани субјекти во рамки на својата апликација треба да достават детали за: • Предлог концепт за целокупно спроведување на истражувањето • Кратка биографија • Прилог со референци од веќе спроведувани истражувања • Финасиска понуда


Thirrje për dorëzimin e ofertave për Hulumtim për nevojat për punë të përgjithshme të dobishme në komunitetet në vendin tonë, realizuar nëpërmjet komunikimit të drejtpërdrejtë me palë të ndryshme të interesuara nga institucionet, sektori publik, qytetar dhe privat

Projekti MladiHUB – Rini digjitale është implementuar nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë (KRNM) dhe Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe Komunikime – OETIK, mbështetur nga Ambasada e Britanisë në Shkup. Qëllimi i projektit është të avancojë shkathtësitë digjitale të të rinjve, angazhimi i tyre në komunitet dhe të rrisë punësimin e tyre, nëpërmjet ofrimit të kurseve dhe akademive për shkathtësi digjitale në këmbim të punës me dobi të përgjithshme për komunitetin të kryer në mënyrë vullnetare. Projekti do të ofrojë shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta për të rinjtë në këmbim të punës me dobi të përgjithshme në komunitet. Në varësi të shkathtësive, interesave dhe nevojave në komunitetin ku jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në iniciativa në komunitet, duke fituar kupon i cili do të mundësojë qasje për trajnim për shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta. Me këtë, përpos shkathtësive praktike dhe konkrete, të rinjtë do të pajisen e shkathtësi të buta, rrjetëzim dhe përvojë jetësore nëpërmjet angazhimit në kuadër të komuniteteve të tyre dhe shoqërisë. Deri në fund të projektit, të rinjtë në Maqedoninë e Veriut do të kenë platformë dhe mbështetje për tu pajisur dhe për të përmirësuar shkathtësitë e tyre digjitale dhe t’i përgjigjen transformimit digjital të ekonomisë. Kjo do t’i përmirësojë mundësitë për punësim, do të promovojë inovacione dhe me këtë do të mbështesë zhvillimin ekonomik të Maqedonisë së Veriut. Hulumtimi për nevojat e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet në vendin tonë është një nga aktivitetet e para të projektit, me çka duhet të përkufizohen nevojat kryesore të komuniteteve, institucioneve, iniciativave tani më ekzistuese për të cilat do të zhvillohen programe përkatëse për punë vullnetare dhe ndihmë për të rinjtë në komunitetet lokale, në kuadër të projektit.

1. Qëllimet e angazhimit: Qëllimi i hulumtimit është të vlerësojë gjendjen aktuale dhe të përcaktohen nevojat për vendosjen e sistemit për punë me dobi të përgjithshme dhe punë vullnetare, respektivisht të kryhet analiza dhe mapimi i institucioneve potenciale, institucioneve publike dhe organizatave qytetare dhe iniciativa të tjera për kryerjen e punës me dobi të përgjithshme dhe punës vullnetare.

2. Përshkrim i detyrave të punës: • Krijim i metodologjisë dhe veglave për grumbullimin e informacioneve dhe të dhënave për institucionet, institucionet publike, organizatat qytetare dhe aktorë të tjerë relevant në Republikën e Maqedonisë së Veriut; • Hulumtim për nevojat e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale në vendin tonë të realizuara nëpërmjet komunikimit me institucionet dhe programet e tyre ekzistuese, me qëllim përcaktimin e nevojave për komunitetet e ndryshme lokale dhe ( minimum 24 komunitete lokale të analizuara të shpërndara në të gjithë rajonet planor të shtetit); • Hulumtimi duhet të identifikojë iniciativat të cilat tani më janë vendosur të institucioneve, institucioneve publike, organizatave qytetare dhe aktorë të tjerë relevantë për angazhimin e tyre në komunitetet si dhe sfidat me të cilat ballafaqohen; • Hulumtimi duhet të identifikojë nevojat e institucioneve, qytetarëve, organizatave qytetare për ndërmarrjen e iniciativave me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale në vendin tonë; • Konstatimet nga hulumtimi do të përdoren për krijimin e programeve dhe iniciativave për kryerjen e punës me dobi të përgjithshme në komunitetet lokale;

3. Kualifikimi dhe/ose njohuri/përvojë e veçantë të nevojshme dhe të preferueshme për ndërmarrjen e detyrës: • Përvojë e dokumentuar në zbatimin e hulumtimeve empirike, kryerjen e analizës së të dhënave, krahasim me hulumtime të tjera, punë me shumë të dhëna, • Përvojë në realizmin e hulumtimeve në lidhje me punën vullnetare dhe punën me dobi të përgjithshme • Përvojë në zbatimin e hulumtimit në sektorin publik, qytetar dhe privat; • Shkathtësi të fuqishme për shkrim dhe komunikim, përfshirë shkathtësi të vërtetuar për organizimin dhe përmbledhjen e materialeve të komplikuara për publik të ndryshëm, përfshirë edhe burime jo akademike ( për shembull, publikime në revista me cilësi të lartë, raporte, raporte të shkurta, blogje); • Përvojë në punë dhe angazhim me numër të madh të aktorëve, me theks mbi të rinjtë, sektorin privat, nëpunësit qeveritar, hulumtuesit, praktikantët dhe palët e interesuara, si dhe të punojnë në mënyrë të pavarur dhe me mbikëqyrje minimale.

4. Kohëzgjatja: Koha e parashikuar për realizimin e hulumtimit dhe përpilimit të raportit është nga 17 qershor 2019 deri më 30 gusht 2019 (2,5 muaj).

5. Informata plotësuese: Ofertuesi i zgjedhur do t’i përgjigjet ekipit të projektit (KRNM dhe OETIK) i cili ka përgjegjësi primare për mbikëqyrje mbi hulumtimin për shkathtësi digjitale. Hulumtimi do të realizohet në territorin e gjithë vendit.

6. Mënyra e aplikimit dhe afate: Afati për aplikim është e mërkurë 12.06.2019 deri në ora 16:00 Aplikimet paraqiten në format elektronik në adresën elektronike në vijim: applications@nms.org.mk.

Të gjithë subjektet e interesuara në kuadër të aplikimit të vet duhet të paraqesin detaje për: • Propozim koncept për gjithë realizimin e hulumtimit • Biografi të shkurtë • Shtojcë me referenca nga hulumtime tani më të realizuara • Ofertë financiare

Share this:

Leave a Reply