„Десет дена Мировна република“ – Тренинг за соочување со минатото и изградба на мир / „Dhjetë ditë Republikë Paqësore” – Trajnim për ballfaqim me të kaluarën dhe ndërtim të paqes

„Десет дена Мировна република“ – Тренинг за соочување со минатото и изградба на мир / „Dhjetë ditë Republikë Paqësore” – Trajnim për ballfaqim me të kaluarën dhe ndërtim të paqes

Мировна акција / Aksioni paqësor

те повикува на / të fton në

„Десет дена Мировна република“ 

Тренинг за соочување со минатото и изградба на мир

во Крушево

од 21.07.2019 до 31.07.2019

Во периодот од 21. до 31. јули 2019 година, Мировна акција – Прилеп & Тетово, го организира единаесеттиот по ред „Тренинг за соочување со минатото и изградба на мир“.

Тренингот е отворен за сите полнолетни граѓани и граѓанки на Република Северна Македонија (нема горна старосна граница). За учество на тренингот не е потребно да си член/ка на здруженија на граѓан(к)и или да си активен/на во некоја неформална граѓанска иницијатива.

Сите трошоци за учество на тренингот (патни трошоци, сместување и храна) ги покрива Мировна акција.

На тренингот најчесто работиме на македонски јазик, но секој/а учесник или учесничка, кој/а има потреба да зборува на албански јазик, тоа ќе може да го стори. Се обидуваме јазикот да го третираме првенствено како алатка за меѓусебно разбирање, а користењето на еден јазик овозможува полесно течење на процесот. Сите материјали се двојазични, на македонски и албански.

Рокот за пријави е до 12. јули 2019.

ПРИЈАВА / APLIKIMI

Начин на пријавување и избор на учесници/чки:

Рокот за пријави е до 12. јули 2019.

Доколку во рок од 2 дена не добиеш и-мејл со потврда дека твојата пријава е стигната, те молиме да ни ја испратиш повторно.

Ќе одбереме 20 учесници/чки, врз основа на содржината на пополнетата пријава.  За исходот на изборот ќе те известиме најдоцна до 15.07.2019.

 ___________

Aksioni Paqësor/Мировна акција

të fton në

„Dhjetë ditë Republikë Paqësore” 

Trajnim për ballfaqim me të kaluarën dhe ndërtim të paqes

në Krushevë

nga data 21.07.2019 deri më datë 31.07.2019

Në peridhën prej 21. korrik deri më 31korrik të vitit 2019, Aksioni Paqësor – Prilep & Tetovë, për të njëmbëdhjetën herë radhazi organizon „ Trajnim për Ballfaqim me tëKaluarën dhe Ndërtim të Paqes”.

Trajnimi është i hapur për të gjithë qytetaret dhe qytetarët e moshës madhore (nuk ka kufi të sipërm sa i përket moshës) të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për të marrë pjesë në trajnim nuk është e nevojshme që të jeshë anëtar/e i/e ndonjë shoqate qytetarësh/esh ose të jeshë aktiv/e në ndonjë iniciativë joformale qytetare.

Të gjitha harxhimet lidhur me pjesëmarrjen në trajnim (shpenzimet e rrugës, akomodimin dhe ushqimin) i mbulon Aksioni Paqësor.

Në trajnim, në të shumtën e kohës punojmë në gjuhën maqedonase, megjithatë çdo pjesëmarrës ose pjesëmarrëse e cila ka nevojë të flasi në gjuhën shqipe, do të mund ta bëjë të njejtën. Përpiqemi që gjuhën ta trajtojmë kryesisht si mjet për kuptim të ndërsjellë, ndërsa përdorimi i një gjuhe pune mundëson që procesi të rrjedhë më lehtë. Të gjitha materialet janë në dy gjuhë, në maqedonisht dhe shqip.

Afati për aplikim është deri më 12. korrik 2019.

APLIKIMI

Afati për aplikim është deri më 12. korrik 2019.

Nëse në afat kohor prej dy ditësh nuk pranon konfirmim me e-mail se fletëparaqitja jote ka arritur, atëherë të lutemi që të na e dërgosh përsëri.

Do të zgjedhim 20 pjesëmarrës/e, në bazë të përmbajtjes së fletëparaqitjes së plotësuar. Për rezultatin e përzgjedhjes do të informojmë më së voni deri më  15.07.2019.

Share this:

Leave a Reply